AMIK.ORG

TË GJITHA SHËRBIMET MIKROFINANCIARE NË NJË VEND

1

Misioni – Të avancoj sektorin mikrofinanciar për të mundësuar përfshirjen e zhvillimit social dhe ekonomik duke ofruar një platformë të fortë të përbashkët dhe shërbime të shkëlqyera

AMIK-u përkrah zhvillimin e fuqishëm dhe efektiv të programeve për zhvillimin e bizneseve të vogla të Kosovës.

2

Vizioni – Të jetë asociacion udhëheqës në rajon për promovimin e mikrofinancave.

3

Institucionet – Agency for Finance in Kosovo, FINCA-Kosovo, KEP Trust, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno, KosInvest, Kreditimi Rural i Kosovës, MËSHTEKNA, PERSPEKTIVA 4, QELIM Kosova, START

4

Avokimi – Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për ‘best practices’- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë.

5

Përvojat – AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjet anëtarëve.

6

Koordinimi – AMIK-u koordinon aktivitete si: trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit si dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Abonohu dhe shiko të gjitha lajmet tona të fundit, rreth shërbimeve që i ofrojmë.